Osiguranje imovine obuhvata osiguranja stvari, predmeta, objekata, životinja, useva, koji usled ostvarenja nekog štetnog događaja mogu biti uništeni ili oštećeni i time za njihovog vlasnika ili korisnika prouzrokovani materijalni gubici – štete. Svrha osiguranja imovine je obezbeđivanje naknade štete koja bi se desila na imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.

Kod osiguranja imovine, kada nastupi osigurani slučaj, visina obaveze Osiguravača, zavisi od međusobne veze četiri ključna elementa:

  • visina pretrpljene štete
  • suma osiguranja
  • (stvarna) vrednosti osigurane stvari
  • način ugovaranja visine pokrića

Visina pretrpljene štete

Visina pretrpljene štete utiče na visinu naknade iz osiguranja, jer naknada iz osiguranja ne može biti veća od štete koju je Osiguranik pretrpeo nastupanjem osiguranog slučaja.

Kada su u pitanju troškovi razumnog pokušaja otklanjanja neposredne opasnosti nastupanja osiguranog slučaja, Osiguravač je obavezan naknaditi ove troškove i kada oni zajedno s naknadom štete od osiguranog slučaja prelaze sumu osiguranja.

Suma osiguranja treba da bude jednaka (stvarnoj) vrednosti osigurane stvari, jer će u tom slučaju osiguranik dobiti naknadu iz osiguranja koja je jednaka (punoj) visini pretrpljene štete.

Ukoliko je suma osiguranja manja od (stvarne) vrednosti osigurane stvari na dan nastanka osiguranog slučaja (korigovana koeficijentom promena cena na malo od početka tekuće godine osiguranja) postoji podosiguranje.

To je pravilo proporcije u osiguranju imovine (stvari), a iznos naknade koju duguje Osiguravač smanjuje se srazmerno, izuzev ako nije drukčije ugovoreno.

Stvarna vrednost osigurane stvari

Stvarnom vrednošću osigurane stvari, ako nije posebno drugačije ugovoreno, smatra se, za:

  • građevinske objekte– cena izgradnje novog objekta prema cenama u mestu gde se objekti nalaze, smanjena za isnos procenjene amorizacije
  • zalihe robe, materijala i sirovina– nabavna cena, a ako je tržišna cena niža od nabavne, onda tržišna cena povećana za zavisne troškove
  • zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje kod proizvođača– proizvodna cena, a ako je tržišna cena niža od proizvodne – tržišna cena
  • mašine, uređaje i instalacije, transportna sredstva i sredstva veze, inventar i predmete domaćinstva – nabavna cena novih stvari smanjena za iznos procenjene amortizacije (tehničke i ekonomske)

Dva osnovna načina isplate naknade kod osiguranja imovine:

  • isplata po pogodbise primenjuje kada Osiguravač isplati Osiguraniku procenjenu vrednost štete, bez dokaza da je popravka izvršena, odnosno, bez dokaza da je nabavljena stvar
  • isplata po računima se primenjuje kada Osiguravač isplati Osiguraniku utvrđenu vrednost štete, prvenstveno prema računima o izvršenom popravku, odnosno prema računima nabave stvari.

U slučaju da Vam je neophodna pomoć za naplatu štete od osiguranja kao i podnošenje zahteva u ime i za račun klijenta kod osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate i obezbedite sebi miksimalnu naknadu štete.