Kada vršite naplatu štete od osiguranja za oštećenje automobila ili za lake i teške telesne povrede znajte da pojedina osiguravajuća društva često koriste neiskustvo oštećenih učesnika u saobraćaju, pa neukim strankama ponude znatno manji iznos od realnog iznosa koji ih sleduje za naplatu štete. Ovakva isplata štete još je dodatno uslovljena zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. Samim tim ako pristanete na ovakvo vansudsko poravnanje i na klauzulu o odricanju od daljih potraživanja, sudski postupak za razliku u naknadi štete više nije ni moguće voditi. Zbog teške materijalne situacije pojedini oštećeni nepoznavajući svoje pravo na visinu naknade štete koja se može potraživati od osiguranja, pristanu na daleko manju naknadu koja je drastično manja od one koju bi im profesionalna agencija mogla obezbediti.

Naplata štete na vozilu nakon udesa takođe može biti problematična, jer u slučaju da se javite direktno osiguranju, procenu štete će izvršiti njihovi procenitelji koji samim tim i ŠTITE INTERES osiguranja, pa nude značajno niže iznose za naknadu štete. Osiguravajuće kuće nude iznose naknade štete za koje se mogu pokriti troškovi popravke motornog vozila samo kod neovlašćenih servisa i sa neoriginalnim delovima na šta neki oštećeni lakomisleno i pristaju. Naknada materijalne štete prilikom udesa od osiguranja zbog navedenih razloga može biti dosta komplikovana jer je pre svega potrebno dobro proceniti visinu štete za šta je potrebno angažovanje stručnog lica.

U slučaju da se obratite nama, kao profesionalnoj agenciji za naplatu štete, poslaćemo Vam našeg procenitelja, te samim tim obezbediti maksimalnu naplatu štete za Vas. Oštećeni često ne znaju da u slučaju zamene delova imaju pravo na naknadu štete u visini cene koštanja originalnih delova prema katalogu cena ovlašćenih servisa za svoju marku motornog vozila, kao i na naknadu štete u visini cene popravke vozila prema cenama rada ovlašćenog servisa za njihovo konkretno vozilo.

Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima je vrsta obaveznog osiguranja u saobraćaju. Obavezna osiguranja u saobraćaju su još i osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima i osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. Prema odredbama zakona vlasnikom prevoznog sredstva smatra se i korisnik i drugo lice na koje je registrovano prevozno sredstvo u skladu sa propisima, a ovim osiguranjem pokrivene su štete koje to prevozno sredstvo pričini trećim licima nezavisno od toga ko upravlja vozilom.

Svaki vlasnik prevoznog sredstva dužan je da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju pre nego što isto stavi u saobraćaj. Ukoliko ne ispuni ovu obavezu biće kažnjen:

  • za privredni prestup, privredno društvo ili drugo pravno lice novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 300.000 dinara,
  • za privredni prestup, odgovovrno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara,
  • za prekršaj, preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 300.000 dinara,
  • za prekršaj, fizičko lice, vlasnik motornog vozila, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Ugovor o obaveznom osiguranju zaključuje se sa osiguravajućim društvom. U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad društvom za osiguranje, zaključeni ugovori o obaveznom osiguranju ostaju na snazi do isteka vremena na koje su zaključeni. Prilikom zaključenja ugovora društvo vam predaje polisu osiguranja, a uz nju i uslove osiguranja ( uslovi osiguranja nikako ne mogu propisati manje prava oštećenih nego što je to propisano ovim zakonom ) i Evropski izveštaj.

Naplata štete u saobraćaju od osiguranja

Lice koje upravlja motornim vozilom, vlasnik ili korisnik vozila, dužno je da prilikom upotrebe vozila u saobraćaju ima polisu osiguranja ili drugi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju koji mora predočiti ovlašćenom  službenom licu na njegov zahtev.

U slučaju saobraćajne nezgode, učesnici su dužni da popune, potpišu i međusobno razmene Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, saglasno zakonu kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. Vozač koji ne postupi ovako ili ne pruži lične podatke i podatke o osiguranju licima, učesnicima saobraćajne nezgode, koji na osnovu polise imaju pravo kazniće se za prekršaj kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Uredno popunjen Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi oštećeno lice i osiguranik mogu koristiti kao odštetni zahtev po osnovu osiguranja od autoodgovornosti.

Lica koja nemaju pravo na naknadu štete:

1) vlasnik motornog vozila čijom mu je upotrebom pričinjena šteta, za štete na stvarima;

2) vozač motornog vozila čijom mu je upotrebom pričinjena šteta;

3) lice koje je svojevoljno ušlo u motorno vozilo čijom mu je upotrebom pričinjena šteta, a koje je znalo da je to vozilo protivpravno oduzeto;

4) lice koje je štetu pretrpelo:

(1) upotrebom motornog vozila za vreme zvanično odobrenih auto-moto i karting takmičenja i delova tih takmičenja na zatvorenim stazama, na kojima je cilj postizanje maksimalne brzine, kao i na probama (treningu) za ta takmičenja,

(2) usled dejstva nuklearne energije tokom prevoza nuklearnog materijala, odnosno usled dejstva opasnog tereta tokom njegovog transporta,

(3) usled vojnih operacija, vojnih manevara, pobuna ili terorističkih akcija, ako postoji uzročna veza između tih dejstava i nastale štete.

Nakon što Vam se dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost

Naplata štete od stranog osiguranja

Nakon prijave štete, osiguravajuće društvo (korespondent na teritoriji Srbije ili UOS – biro zelene karte) kontaktiraju inostrano osiguravajuće društvo radi dobijanja pokrića. Pokriće predstavlja potvrdu da je vozilo koje Vas je udarilo imalo validno osiguranje u zemlji porekla. Moramo napomenuti da su ove vrste šteta malo komplikovanije od domaćih te su im i propisani rokovi drugačiji. U svakom slučaju potrebno je strpljenje ali se uglavnom na kraju sve završi onako kako i treba da bude. Rok za pružanje pokrića je 42 dana od dana podnošenja zahteva za pokriće.

U roku od 42 dana inostrani osiguravač je u obavezi da odgovori i dostavi podatke o osiguranom vozilu. Nakon dobijanja pokrića, domaće osiguravajuće društvo postupa kao i sa domaćom štetom. Ukoliko polisa nije validna, odnosno ako vozilo koje Vas je udarilo iz nekog razloga ne poseduje važeće osiguranje, takvo vozilo se na teritoriji Srbije može smatrati neosiguranim te se za naknadu štete možete obratiti direktno Garantnom fondu u okviru Udruženja osiguravača Srbije.

Šta ukoliko inostrano osiguravajuće društvo nema korespondenta u Srbiji?

U ovom slučaju ćete se obratiti Birou zelene karte u okviru Udruženja Osiguravača Srbije. S obzirom na to da Biro zelene karte u svom sastavu nema procenu štete, potrebno je da se obratite nekom za procenu štete na vašem vozilu. To možete uraditi u nekoj od specijalizovanih agencija, preko veštaka ili vašem osiguravajućem društvu.

Važno je napomenuti da neka osiguravajuća društva ovu vrstu usluge svojim osiguranicima ne naplaćuju. Kada dobijete zapisnik o oštećenju isti uz ostalu dokumentaciju predajete u Birou. Bilo da se predmet rešava u okviru neke osiguravajuće kuće ili u Birou zelene karte UOS-a, rokovi su isti jer su propisani Kritskim sporazumom i Internim regulativama – međunarodnim sporazumom o rešavanju šteta sa inostranim elementom.

Bez obzira ko od prethodno pomenutih rešava vaš predmet, veoma je bitno napomenuti da u slučaju šteta koja su nastala na teritoriji Srbije a prouzrokovane su od strane vozila inostranih registarskih oznaka, imate ista prava kao da je u pitanju domaća šteta, jer se primenjuju zakoni, pravila i praksa zemlje nastanka odnosno, u ovom slučaju, Srbije.

Naknada štete zbog saobraćajne nezgode u inostranstvu

Odgovorno društvo za osiguranje dužno je da naknadi štetu koja je upotrebom motornog vozila prouzrokovana na teritoriji država članica Evropske unije i teritoriji država članica Sistema međunarodne karte osiguranja ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma, do visine određene propisima o osiguranju od autoodgovornosti države u kojoj je šteta nastala.

Ako odgovorno društvo za osiguranje ne isplati naknadu štete, štetu će naknaditi Udruženje.

Za štetu koju prouzrokuje vozač neosiguranog motornog vozila koje se uobičajeno nalazi na teritoriji Republike Srbije na teritoriji država članica Evropske unije ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma ili države u kojoj registarska tablica zamenjuje važeću međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti, odgovara Garantni fond, u skladu sa zaključenim međunarodnim sporazumima.

Šta raditi kada je vaše vozilo udareno na teritoriji druge zemlje?

U ovom delu ćemo se pozabaviti malo komplikovanijom vrstom štete, a to je ona koja je nastala van teritorije Srbije. Šta raditi u ovom slučaju? Svakako bi, bez obzira gde ste i ako ste sigurni da vi niste odgovorni, trebalo da insistirate da policija izvrši uviđaj saobraćajne nezgode ili bar da konkretno navede ko je odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode. Sve to iz razloga što, za rešavanje predmeta, primenjuju se zakoni zemlje nastanka saobraćajne nezgode i ne želite da dođete u situaciju da drugi učesnik svom osiguranju da izjavu u kojoj negira svoju odgovornost.

U ovom slučaju vaš odštetni zahtev možete podneti na dva načina: direktno dok ste u toj zemlji ili kada se vratite u vašu zemlju. Ukoliko želite direktno da se obratite dok ste u inostranstvu potrebno je da saznate o kom osiguravajućem društvu je reč, a onda i gde možete podneti odštetni zahtev. Ovaj način je možda komplikovaniji jer postoji mogućnost da ne poznajete jezik „domaćina“, a i da izgubite deo dragocenog vremena na vašem odmoru.

Drugi način je, bar nama, lakši i interesantniji. Kada se vratite u Srbiju, možete se, kao što smo već napomenuli, obratiti Nama da vas posavetujemo, fotografišemo vaše vozilo i pomognemo u sačinjavanju zapisnika o oštećenju vozila.

 

Sarađujemo sa svim osiguravajućim kućama i radimo naplatu štete u Vaše ime:

NAKNADA ŠTETE DO DUNAV OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD MILENIJUM OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD AMSS

NAKNADA ŠTETE OD GENERALI OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD DDOR NOVI SAD OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD GRAWE OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD SAVA OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD TRIGLAV OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD UNIQA OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD WIENER OSIGURANJA