Naknada štete po polisi kasko osiguranja

U saobraćajnoj nezgodi kod oštećenja automobila možemo razlikovati dve vrste šteta:  

1) Delimična šteta

Kada na osiguranom vozilu nastanu samo delimična oštećenja i njegova popravka je ekonomski opravdana. Za razliku od totalne štete koja može samo jedanput da nastane, osigurani slučaj kod delimične štete može i kasnije ponovo da nastupi. Tako da je moguće da se pravni odnosi zasnovani ugovorom o osiguranju i dalje nastave. Samo se postavlja pitanje da li će osigurano vozilo posle delimične štete biti pokriveno u visini njegove preostale vrednosti(t.j. da li će doći do modifikacije osigurane sume), ili će odmah biti izvršena nadoknada štete i osiguranje nastaviti da teče bez promena u osiguranoj vrednosti i bez promena osigurane sume).

2) Totalna šteta

U slučaju totalne štete osigurano vozilo nije moguće tehnički popraviti, ili je to ekonomski neopravdano, ili su troškovi popravke, uvećani za umanjenu vrednost vozila kod AO, veši ili jednaki vredosti vozila umanjenoj za procenjenu vrednost ostatka vozila. Totalna šteta može samo jednom da nastupi na osiguranom vozilu, te na njemu ne može više biti ostvaren rizik, pa prema tome ne postoji ni predmet dalje obaveze osiguravača. S obzirom da prestaje da postoji predmet osiguranja samim tim gase se i odnosi zasnovani tim ugovorom. Ipak važno je napomenuti da po opštim uslovima osiguranja osiguravaču pripada iznos premije za tekuću godinu osiguranja.

Prijava štete

Potrebna dokumentacija

  • Popunjeni obrazac za prijavu štete
  • Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog)
  • Kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
  • Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila
  • Ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila)
  • Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata (u slučajevima kada se uplata ne vrši servisu)
  • Medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta)
  • Kompletan zapisnik MUP-a sa skicom i izjavama učesnika (osim u slučajevima kada je zakonom isključena obaveza obaveštavanja nadležnih policijskih organa)

U slučaju da Vam je neophodna asistencija u vezi sa prijavom štete, kao i procena štete na vozilu, budite slobodni da nam se obratite.