Naknada štete od osiguranja za štetu nastalu u saobraćaju. Za naknadu štete u saobraćaju kontaktirajte našu agenciju koja se, pre svega, bavi slučajevima naknade štete u saobraćaju, odnosno saobraćajnih udesa.

Naknada štete posle udesa ume da bude mukotrpan postupak naplate, uzimajući u obzir da se radi o procesu za koji je neophodno prikupiti veliki broj dokumenata koje nadležne institucije zahtevaju. Veoma često se u praksi dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete ističu doprinos oštećenog ili kad priznaju osnov ne žele da isplate odgovarajući adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu. Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, potrebno je angažovati agenciju za naknadu štete koja odlično poznaje proces saobraćajne nezgode, saobraćajne prekršaje i da dobro poznaje praksu kod odlučivanja o visini štete.

Postupak naknade štete se sastoji od podnošenja odštetnog zahteva osiguravajućem društvu. Odštetnim zahtevom pored naknade štete nastale na vozilu, oštećeni u zavisnosti od okolnosti može zahtevati i naknadu troškova lečenja, izgubljene zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, troškove tuđe nege i pomoći, troškove sahrane i ostale troškove prouzrokovane saobraćajnom nezgodom. Takođe, oštećeni ima pravo i na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog bola, straha, naruženosti, smrti bliskog lica itd.

Od dokaza trebalo bi priložiti zapisnik nadležnog organa MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nesreće, nalaze lekara, izjave svedoka, zapisnik o oštećenju vozila, fotografije oštećenog vozila, i svu prikupljenu dokumentaciju kojom se dokazuje pričinjena šteta.

Pomažemo Vam da na brz, efikasan i profesionalan način najbrže ostvariti Vaša prava i naplatiti štetu na automobilu, kamionu, motociklu ili bilo kom drugom prevoznom sredstvu. Nudimo Vam stručnu pomoć za kompletiranje dokumentacije i pomažemo u obezbeđivanju dokaza vezanih za osnovanost Vašeg odštetnog zahteva. Blagovremeno ćete biti obaveštavani o toku odštetnog postupka sa ciljem da brzo naplatite štetu i dobijete odštetu za saobraćajnu nezgodu koju ste pretrpeli. Kontaktirajte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Naplata štete u saobraćaju – šta uraditi?

Kada se dogodi saobraćajna nezgoda ono što je potrebno uraditi je da odmah bez pomeranja sa lica mesta pozovete policiju bilo da se radi o vozilima ili pešacima. To je važno kako bi se utvrdile činjenice kao što su položaja vozila, tragovi na licu mesta i slično, jer u suprotnom može doći do nemogućnosti dokazivanja odgovornosti osiguranika, a samim tim i do poteškoća sa osiguranjem.

Kod naknade štete u saobraćajnim nezgodana najbitnija stvar je da prinesete dokaze o tome kako je do saobraćajne nezgode došlo. To možete učiniti uz pomoć Evropskog izveštaja ili policijskog zapisnika. U nekim slučajevima policijski zapisnik a i u dosta slučajeva Evropski izveštaj nisu dovoljni kako bi dobili naknadu štete. Najbolje bi bilo  da dobro fotografišete saobraćajnu nezgodu i da pokušate da nađete svedoke koji su videli nezgodu. Svedoci su  osobe koje su doživele  sudar ali i takođe i osobe koje su se nalazile u blizini i videle nezgodu. Njihove izjave mogu biti korisne u proceduri naplate štete. Što se tiče fotografija one trebaju da prikažu oštećenja na vozilu, saobraćajni znak za prvenstvo prolaza ako ga je bilo ili nešto slično.

Takođe je  korisno da od lica koje je napravilo udes uzmete podatke kao što su: telefon, naziv osiguravajućeg društva i broj polise. Navedeni podaci se upisuju u policijski zapisnik i Evropski izveštaj. Takve podatke nije suviše posedovati. Važno je napomenuti ako je šteta veća od 200 hiljada dinara ili krivac ne priznaje krivicu, najbolje bi bilo da pozovete policiju da dođe na uviđaj.

U slučaju da ste u doživeli povrede u saobraćajnoj nezgodi, potrebno je javiti se lekaru u roku od 48 sati od momenta nastupanja nezgode, odnosno zadobijanja povrede usled iste. Ako prođe više od 48 sata, a povreda se ne konstatuje od strane lekara, postavlja se pitanje da li je povreda nastala iz saobraćajne nezgode ili nečeg drugog i u ovom slučaju dolazi do rizika naplate štete iz osiguranja.