Proces naplate štete za ujed psa

Da bi se uspešno ostvarilo pravo na naknadu štete i izbegle eventualne komplikacije, oštećeni nakon ujeda, u roku od 24h, mora otići na pregled kod lekara i pribaviti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju u vezi sa obavljenim pregledima, i to izveštaj ortopeda i izveštaj infektologa. Takođe, oštećeni bi trebalo da sačuva sve račune i druge dokaze o svim troškovima koje je imao oko lečenje (kupovina lekova, prevoz do lekara, anti tetanus, previjanje, kontorlni pregledi i sl) jer bi u tom slučaju pored naknade nematerijalne štete (strah i bol) mogao zahtevati i naknadu pretrpljene materijalne štete.

Za naknadu ove štete od jedinice lokalne samouprave, bitno je da se radi o psu bez vlasnika (ako pas ima vlasnika ova šteta se mora tražiti od vlasnika psa) kao i da se ujed dogodio na javnoj površini.

Praksa je pokazala da lica koja pretrpe štetu najčešće nisu u mogućnosti da adekvatno reaguju i postupe trezveno. Zbog toga smatramo da je potrebno upoznati građane koje korake treba da preduzmu kako bi sebi obezbedili da dođu do novčane naknade bez dodatnih napora.

Koraci koje treba preduzeti za naknadu štete od ujeda psa:

1 – Obezbedite svedoke

Neretko se dešava da se događaji poput pada na led ili sneg, ujeda od strane psa lutalice ili slično odigraju van očiju naših komšija, prijatelja, rodbine ili poznanika. U tim slučajevima, uvek je poželjno da uzmete kontakt i identifikacione podatke od lica koje je očevidac kritičnog događaja, kako bi isto lice bilo svedok na okolnost vaše pretrpljene štete.

2 – Pozvati policiju

Takođe, poželjno je pozvati i policiju i prijaviti napad. Policija iako nije zadužena za ovakve slučajeve može u slučaju da izađe na lice mesta napraviti službenu belešku koja se kasnije može koristiti kao dokaz.

3 – Obavite preled kod lekara

Javite se u nadležnu zdravstvenu ustanovu kako bi bili pregledani od strane lekara i ukažite na sve telesne povrede koje su nastale, fizičke bolove koje osećate, strah koji ste doživeli, ožiljke i deformitete tela, otežanost obavljanja određenih aktivnosti. Vrlo je važno da se u nadležnu zdravstvenu ustanovu javite što pre, najbolje istog dana, jer time u mnogome olakšavate sebi u postupku ostvarivanja svojih prava. Tražite da vam lekari uruče izveštaje o pregledu (izveštaj nadležne zdravstvene ustanove opšte prakse, izveštaj lekara specijaliste iz Pasterovog zavoda i dr.), a svu medicinsku dokumentaciju koju dobijete čuvajte kod sebe.

4 – Obratite se agenciji za naknadu štete

Dalji postupak ostvarivanja prava na naknadu nematerijalne štete je u najvećem delu posao struke, pa je preporuka da se obratite profesionalnoj agenciji za naknadu štete u cilju ostvarivanja svog prava. Ukoliko ne želite da idete preko agencije, uvek imate opciju direktnog pristupa i podnišenja zahteva lokalnoj samoupravi, stim što morate imati na umu da u tom slučaju iznos koji možete dobiti je i do nekoliko puta niži.

Šta je potrebno uraditi ukoliko Vas ujede pas u vezi sa naknadom štete?

  • Pribaviti i obezbediti dokaze.
  • Utvrditi da li je pas koji je izvršio ujed vlasnički pas ili je u pitanju pas lutalica.
  • U slučaju da je u pitanju vlasnički pas, lice kome se treba obratiti za naknadu štete je vlasnik psa,
  • U slučaju kada je u pitanju pas lutalica obraćate se Gradu Beogradu
  • Ako se ujed dogodio na teritoriji nekog drugog grada u Srbiji pravna lica kojima se treba obratiti za naknadu štete su opština i javno komualno preduzeće koje je zaduženo za hvatanje pasa lutalica na teritoriji gde se dogodio napad.
  • Kada se zahtev podnosi opštini ili gradu gde se dogodio napad o zahtevu neposredno odlučuje komisija za rešavanje ovih šteta.

Vansudski postupak nakande štete za ujed psa

Kod vansudskog postupka, uz obraćanje sa zahtevom Sekretarijatu za stambene i komunalne poslove, oštećeni nemaju nikakva ulaganja i potrebno je samo podneti opštini ili gradu odštetni zahtev uz neophodnu dokumentaciju. U tom slučaju, u praksa se na rešavanje ovih zahteva čeka od godinu do godinu i po dana, a naknade koje se oštećenima nude su između 15.000,00 dinara i 30.000 dinara u slučajevima kada su povrede teže prirode. U zahtevu se navodi kratak opis događaja, lični podaci povređene osobe i kontakt telefon, sa priloženim kopijama lekarskih izveštaja, što je obavezna dokumentacija, dok fotografija povrede nije obavezna ali je poželjna. Komisija će oštećene nakon toga telefonskim putem obavestiti da dođu u određeni termin radi eventualne nagodbe i vansudskog poravnanja. Treba napomenuti da po aktuelnoj praksi komisija to čini u roku od godinu do godinu ipo dana po prijemu odštetnog zahteva. U takvim slučajevima naknada koja se dobija je višestruko manja od one koju bi dobili u sudskom postupku. Komisija za povrede bez vidljivih i trajnih ožiljaka nudi oko 20.000,00 dinara. Za teže povrede sa vidljivim i trajnim ožiljcima se u proseku može dobiti oko 50.000,00 dinara.

Naknada štete za ujed psa – sudski postupak

Drugi način naplate štete je podnošenje tužbe nadležnom sudu, bez prethodnog podnošenja odštetnog zahteva u vansudskom postupku.  Imajući u vidu sudsku praksu sudova u Republici Srbiji dolazi se do zaključka da se u presudama dosuđuju viši iznosi od onih koji se isplaćuju u vansudskom postupku. Odlučujući o tužbenom zahtevu, sud će uzeti u obzir sve činjenice i dokaze koje je tužilac priložio u toku postupka.

Praksa je da su iznosi koje Grad Beograd predloži oštećenima višestruko niži nego iznosi koje oštećeni ostvare u sudskom postupku. U pitanju je postupak za naknadu štete, koja može biti materijalna (ukoliko ste bili na bolovanju) i nematerijalna na ime pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenog straha i duševnih bolova u slučaju naruženosti koji se dosuđuju najčešće pripadnicama lepšeg pola.

Preporuka je svakako da ukoliko oštećeni odluče da naplate štetu angažuju stručnu pomoć kako bi sa većom sigurnošću uspeli da ostvare svoje pravo i naplate štetu u većem iznosu.

Po važećim propisima oštećeni mogu, i bez podnošenja zahteva nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odmah pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom. Ukoliko ste nezadovoljni tim iznosom, neophodno je podneti tužbu, čime se značajno povećavaju šanse da iznos koji dobijete bude mnogo veći. Vrlo često se u praksi i dešava da grad za povrede za koje npr. grad ponudi 15.000,00 dinara (lake telesne) na sudu može da se dobije do 120.000,00 dinara.

U slučajevima ozbiljnijih napada od strane više pasa lutalica, ujedi mogu imati i prirodu teških povreda pa čak i fatalnih po život. Kod teških telesnih povreda naknada koja se može dobiti na sudu ide od 200.000,00 dinara pa do više stotina hiljada zavisno od težine i posledica.

Imajte na umu da kod sudskog postupka postoje izvesni troškovi koje oštećeni trebaju planirati u smislu angažovanja advokata, sudskih taksi i troškova veštačenja. Tuženi uvek osporavaju iznos koji se tužbom potražuje pa oštećeni u cilju dokazivanja težine povreda moraju sprovoditi veštačenja na okolnost intenziteta i trajanja pretrpljenih fizičkih bolova i straha, kao i pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životnih aktivnosti.

Ono što bi trebalo još napomenuti je i da se kod dobitka sudskog spora koji je dosta izvestan u slučaju posedovanja gore navedenih dokaza oštećenima vraćaju svi troškovi koji su imali a posebno se dosuđuje i naknada štete pa svakako ima smisla ostvarivati svoja prava sudskim putem.