Nematerijalna šteta podrazumeva fizički bol, strah, kao i duševne bolove usled naruženosti, umanjenja opšte životne aktivnosti, te smrti, odnosno teškog invaliditeta bliskog lica, koji se javljaju kao posledica saobraćajne nezgode. Dosuđuje se u novčanom i nenovčanom obliku. Najčešći oblici naknade nematerijalne štete koja se dosuđuje u novcu.

– pretrpljeni i budući strah je najneprijatniji ljudski doživljaj, uslovljen saznanjem o neposrednoj ugrožavajućoj opasnosti. Po pravilu, lako je dokaziv i kod suda se dokazuje veštačenjem

– pretrpljeni i budući duševni bolovi zbog teškog invaliditeta bliskog lica, uslovljena je stepenom srodstva i stepenom invalidnosti bliskog lica. Vezana je za umanjenu opštu životnu aktivnost oštećenog lica

– pretrpljeni i budući duševni bolovi zbog umanjenja opšte životne aktivnosti je vrsta nematerijalne štete koja nastaje kao posledica povrede tela.Visina i procenat umanjenja opšte životne aktivnosti pretežno zavise od sposobnosti veštaka da ovu naknadu personalizuje u skladu sa stanjem  oštećenog lica

– pretrpljeni i budući duševni bolovi zbog naruženosti je uslovljena stepenom izmene spoljašnosti oštećenog lica i kod suda utvrđuje se veštačenjem

– pretrpljeni i budući fizički bolovi obično se definiše kao zaštitini mehanizam ljudskog tela, koji se manifestuje refleksnim reagovanjem u slučaju povrede nekog tkiva. Dokazuje se pred sudom, veštačenjem posredstvom veštaka medicinske struke

– pretrpljeni i budući duševni bolovi zbog smrti bliskog lica, kao vid štete ograničen je stepenom srodstva i po pravilu sud ga utvrđuje na osnovu slobodne ocene, bez veštačenja

Pomažemo Vam da na brz, efikasan i profesionalan način najbrže ostvariti Vaša prava i naplatiti štetu na automobilu, kamionu, motociklu ili bilo kom drugom prevoznom sredstvu. Nudimo Vam stručnu pomoć za kompletiranje dokumentacije i pomažemo u obezbeđivanju dokaza vezanih za osnovanost Vašeg odštetnog zahteva. Blagovremeno ćete biti obaveštavani o toku odštetnog postupka sa ciljem da brzo naplatite štetu i dobijete odštetu za saobraćajnu nezgodu koju ste pretrpeli. Kontaktirajte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Naknada za fizički bol od saobraćajnih nezgoda se ne isplaćuje za bolove slabog inteziteta trajanja do tri dana, a utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

–  kao posledica izuzetno teških povreda koje su prouzrokovale umanjenje opšte životne aktivnosti preko 50% – do 3.000 evra;

– kao posledica teške telesne povrede koje su prouzrokovale umanjenje opšte životne aktivnosti preko 30%, ali ne više od 50% – do 2.000 evra;

– kao posledica teških telesnih povreda koje su prouzrokovale umanjenje opšte životne aktivnosti do 30% – do 1.500 evra;

– kao posledica lakih telesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte životne aktivnosti, a preovladavaju bolovi jakog intenziteta – do 1.000 evra;

– kao posledica lakih telesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte životne aktivnosti, a preovladavaju bolovi srednjeg i slabog intenziteta – do 500 evra.