Naknada štete za povrede na javnom mestu

U prkasi se dešava veliki broj povreda građana na nekom javnom mestu poput tržnog centra, teretane, prodavnice. U slučaju da Vam se dogodi povreda u nekoj od javnih ustanova, imajte na umu da možete zahtevati i naknadu štete, za koju morate imati i relevantne dokaze.

Naplata štete za povrede nastale u tržnom centru

Ako se povredite na ulici, u tržnom centru ili u teretani, upadnete u šaht ili udarite glavom u poštansko sanduče, imate pravo na odštetu, koja može iznositi od 50 do 450 hiljada dinara u zavisnosti od stepena povreda!

Mi posredujemo u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Šta da radite kada se povredite:

 • Zovite Hitnu pomoć
 • Tražite od lekara da precizno navede kako su povrede nastale i koje su tačno
 • Fotografisati mesto ili uzrok povrede
 • Pozvati policiju
 • Uzeti kontakte svedoka
 • Dokazni materijal u što kraćem roku dostaviti agenciji

Visina naknade za konkretne povrede:

 • 120.000 – povreda u javnom prevozu usled naglog kočenja
 • 120.000 – ugruvanost od pada u tržnom centru
 • 120.000 – laka povreda zbog pada na stepeniku
 • 110.000 – 130.000 – povreda u teretani zbog pucanja sajle
 • 130.000 – uganuće zbog pada na trotoaru
 • 120.000 – 150.000 – ujed psa lutalice
 • 120.000 – pad u šaht sa oguljenim nogama i rukama
 • 150.000 – 200.000 – pad u šaht sa jednim ili više preloma
 • 400.000 – 450.000 – teške telesne povrede

Naplata štete zbog pada na ulici

Povreda na ulici može nastati usled pada na trotoaru, ili pešačkoj stazi zbog rupe, neravnine ili izbočine na površini namenjenoj za kretanje. Ove deformacije mogu nastati zbog mehaničkih oštećenja, zbog atmosferskog uticaja, ali i zbog toga što korenje drveća koje raste pored staze vremenom izdigne sloj asfalta.

U svakom slučaju ovakva prepreka na stazi je opasna, i predstavlja potencijalnu opasnost da se prolaznik saplete i padne. Naročito su opasne prepreke koje se nalaze na slabo osvetljenim delovima trotoara, jer se noću otežano uočavaju.

Jedinica lokalne samouprave, tj. grad ili opština dužna je da održava ulice i čini ih bezbednim za kretanje. Može biti osnovano i javno preduzeće kome će biti povereno ovo održavanje.

Ukoliko dođe do povrede pri padu na javnoj površini, za štetu odgovaraju grad odnosno opština, ali i preduzeće koje je dužno da vrši održavanje.

Rok za potraživanje naknade štete regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima. On iznosi tri godine od momenta kada je oštećeni saznao za štetu. U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva protekom pet godina od kad je šteta nastala. Kako se ovde radi o specifičnim slučajevima naknade štete, proisteklim iz povređivanja na ulici ili drugom javnom mestu, rok za naknadu štete počinje da teče od momenta kada se događaj desio, jer se taj momenat uzima kao momenat kada je oštećeni za štetu i saznao.

Naknada štete od grada Beograda i Beograd puta

Odlukom Grada o ulicama i lokalnim putevima definisano je da su ulice javni putevi u naseljenom mestu koji služe za kretanje vozila i pešaka sa elementima koji odgovaraju potrebama naselja (ivičnjaci, trotoari, kišna kanalizacija i sl.), i predviđeno je da se radovima na održavanju ulica i lokalnih puteva smatraju popravka, obnavljanje i zamena delova kolovoza, trotoara i trupa puta sa odgovarajućim korekcijama kojima se bitno ne menjaju konstruktivni elementi, nivelacija postojećih slivnika i šahtova u kolovozu i trotoaru i slični poslovi.

Održavanje ulica je predviđeno kao komunalna delatnost koju organizuje i obezbeđuje jedinica lokalne samouprave preko vršioca komunalne delatnosti koji može biti javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt. Grad Beograd je kao jedinica lokalne samouprave u vršenju ove zakonske obaveze osnovao JKP „Beograd-put“ i ugovorom mu je poverio vršenje komunalne delatnosti održavanja ulica na svojoj teritoriji. Komunalna delatnost održavanja ulica je posao od opšteg interesa, pa JKP „Beogradu-put“ kao pravno lice – vršilac komunalne delatnosti, odgovara za štetu, ako bez opravdanog razloga neuredno vrši svoju uslugu.