Naplata štete za povrede u saobraćaju

Naplata štete za povrede u saobraćaju se može odnositi na povrede koje dobijete kao vozač, suvozač, putnik ili pešak na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu.

Statistički podaci dostupni javnosti ukazuju na to da se u našoj državi na godišnjem nivou desi prosečno oko 17.000 saobraćajnih nezgoda, od kojih najveći udeo zauzimaju saobraćajne nezgode nastale sudarom dva automobila, te povrede lica koja učestvuju u nesrećama. U ovakvim štetnim događajima lica mogu pretrpeti materijalnu i nematerijalnu štetu, međutim, često se dešava da nakon što pretrpe štetu, građani ne znaju kome da se obrate radi naknade iste, koji su uslovi za naknadu, te kakav postupak ih očekuje.

Pod materijalnom štetom u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja nekog lica podrazumeva se sva ona šteta koju je to lice imalo zbog povrede i obuhvata:
1) troškove lečenja i rehabilitacije;
2) izgubljenu zaradu za vreme privremene sprečenosti za rad;
3) izgubljenu zaradu u slučaju trajne delimične ili potpune nesposobnosti za rad;
4) naknadu za izgubljeno izdržavanje;
5) troškove sahrane;
6) troškove tuđe nege i pomoći.

Odšteta za povrede u saobraćaju

Profesionalna agencija za naplatu štete će brzo i efikasno na Vaš zahtev pristupiti naplati štete koju ste pretrpeli.  Nudimo Vam stručnu pomoć za popunjavanje i kompletiranje dokumentacije i ujedno pomažemo u obezbeđivanju dokaza vezanih za opravdanost Vašeg odštetnog zahteva. Kontaktirajte nas i naš stručan tim će obezbediti za Vas maksimalnu naplatu štete od povreda u saobraćajnoj nezgodi, kao i šteti koja je pričinjena na Vašem vozilu.

Visina odštete kod naknade štete u saobraćaju zavisi od:

  • da li je oštećeni bio vozač ili saputnik, motociklista, biciklista ili pešak, i da li je moguće da je on prouzrokovao nezgodu,
  • da li je oštećeni bio pod uticajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci,
  • da li je oštećeni bio vezan sigurnosnim pojasom,
  • vrste telesnog oštećenja koje je oštećeni pretrpeo,
  • vrste lečenja (fizikalna terapija, razne vrste skenera tipa EMG, RTG, MR, operacija itd.),
  • dužine oporavka,
  • godina života,
  • pretrpljenog duševnog bola (strah, duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti itd.), i
  • eventualnih ožiljaka i ostalih vidljivih posledica nezgode.

Odšteta za lake telesne povrede u saobraćaju

Visina stete od povreda se utvrđuje u visini iznosa zavisno od vrste nastale povrede. Mogu biti lake I teške telesne povrede. Lake telesne povrede stvaraju bolove tek kada nas popusti strah, i u njih spadaju ogrebotina, istegnuće vratnih mišića, blagi udarac glavom…

Često se greši što se policiji kod pravljenja zapisnika o uviđaju saobraćajne nezgode ne prijave lake telesne povrede pa posle osiguravajuća društva čak i u slučaju posedovanja medicinskih nalaza o povredi ne žele mirnim putem da isplate štetu iz osiguranja već se mora tužiti i na teži način dokazivati poreklo povreda. Policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi je javna isprava i ima pretpostavljenu tačnost pa sve ono što nije navedeno u zapisniku se kasnije često teško dokazuje.

Moguća greška je što i slučaju graničnih šteta ispod 200.000,00 dinara oštećeni od policije ne insistiraju na vršenju uviđaja već umesto toga sa štetnikom sačinjavaju Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi pa se naknadno procenom kod ovlašćenih servisa ispostavi da je šteta na motornom vozilu drastično veća od prvobitne procene, pa se i ova razlika često mora sudski tražiti.

Odšteta za teške telesne povrede u saobraćaju

U slučaju da Vam se dogodi saobraćajna nezgoda, a u okviru nje i teže telesne povrede u saobraćaju za čije saniranje je neophodno dalje lečenje, znajte da imate prava na naknadu štete i naplatu troškova.

Troškovi lečenja i rehabilitacije su materijalni troškovi nastali u postupku lečenja i rehabilitacije povređenog lica u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom obliku zdravstvene službe (privatna praksa), koji uključuju i troškove primenjene medicinske terapije, lekova i medicinskih sredstava.

Troškovi lečenja i rehabilitacije nadoknađuju se u visini stvarnih troškova lečenja i rehabilitacije, na osnovu računa zdravstvene ustanove uz priložen izvod o pruženim zdravstvenim uslugama i drugim troškovima na osnovu medicinske dokumentacije koju vodi zdravstvena ustanova, odnosno drugi oblik zdravstvene službe (privatna praksa), a koji su bili nužni i neophodni u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i prakse Republike Srbije, odnosno u skladu sa priznatim standardima od strane osiguravača.

Mi posredujemo u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.