Naplata štete za porodicu učesnika saobraćajne nezgode

Ukoliko ste u saobraćajnoj nezgodi izgubili bračnog druga, roditelja ili dete, imate pravo na naknadu duševnih bolova usled smrti bliskog lica. Takođe, ukoliko ste ostali bez brata ili sestre sa kojima ste živeli u trajnijoj zajednici života, podjednako imate pravo na istu naknadu. Sa druge strane, ukoliko je vaš bračni drug, dete ili roditelj usled povreda iz saobraćajne nezgode postao lice sa teškim invaliditetom (lice nesposobno da se stara samo o sebi,… itd.), u podjednakoj meri vam pripada pomenuta naknada. Pri tom, pobrojane naknade pripadaju i vanbračnom partneru, pod uslovom postojanja trajnije zajednice života sa umrlim, odnosno povređenim.

Naknada štete za smrt bliskog lica u saobraćajnoj nezgodi

Smrću bliske osobe nastaje osećaj bola za one koji su s umrlim bili blisko vezani. Ta bol je intenzivnija i jača kad se radi o nasilnoj smrti koja nastane kao posledica iznenadnog događaja kao što je saobraćajna nezgoda. Dugo vremena su se pravna teorija, zakonodavci i sudska praksa razilazili oko pitanja treba li tu duševnu bol priznati kao poseban vid naknade nematerijalne štete.

Pod materijalnom štetom u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja nekog lica, podrazumeva se sva ona šteta koju je to lice imalo zbog povrede (troškovi lečenja, izgubljena zarada i sl.), odnosno bliski srodnik zbog smrti srodnika.

Naknada štete zbog pada na ledu

NAPLATA novca za povrede koje Beograđani zadobiju posle pada na neočišćenim trotoarima od snega ili leda mogu ići na teret skupština stanara, preduzeća ili pojedinaca, kao i javnih gradskih preduzeća. U slučaju da stanari ili preduzeća poseduju polisu osiguranja od odgovornosti, građani će se za naknadu štete obratiti osiguravajućoj kući. U suprotnom, uterivanje dugova i odšteta mogući su dogovorom ili sudskim putem.

Čišćenje ulaza i trotoara u širini od pet metara ispred zgrada ili stambenih objekata isključivo je u nadležnosti stanara. Ostatak javnih površina održavaće nadležne gradske službe. Osim od ličnih osiguranja za nezgode, građani odštetu mogu tražiti i kao oštećenici, po osnovu osiguranja odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Ukoliko pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za nastanak povrede nema zaključeno osiguranje svoje odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, tada se odšteta ostvaruje sudskim putem.

Mi smo agencija za naplatu štete koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Za razliku od osiguravajućih kompanija mi smo na Vašoj strani – angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Odštetne zahteve prema opštinskim upravama ili skupštinama zgrada, ispred kojih se dogodila povreda, građani bi trebalo da ispostave navedenim pravnim licima. Praksa pokazuje da opštinske i gradske uprave uglavnom imaju ugovorena osiguranja od odgovornosti, a visina nadoknade za nematerijalnu štetu zavisi od limita koji je ugovoren sa osiguravačem.

Pad na ledu na autobuskim stajalištima i u GSP prevozu

Za uređenje autobuskih stajališta, kao i njihovo čišćenje u smislu obaveštavanja nadležnih službi, zadužena je Direkcija za javni prevoz. Ipak, za odštetu za povrede nastale prilikom ulaska i izlaska iz autobusa obraćaju se GSP. GSP plaća i odštetu ukoliko se putnik okliznuo prilikom ulaska ili izlaska iz vozila. Svaki putnik u javnom prevozu osiguran je bez obzira na to ima li kartu ili ne, a takođe su osigurani i putnici na stajalištima koji zadobiju povredu dok ulaze ili izlaze iz vozila.

Rok za potraživanje naknade štete regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima. On iznosi tri godine od momenta kada je oštećeni saznao za štetu. U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva protekom pet godina od kad je šteta nastala.

Naknada štete zbog pada u šaht

Šteta prilikom pada u neobezbeđen šaht može da bude materijalna i nematerijalna.
Materijalna šteta ogleda se u novčanoj naknadi zbog pocepane odeće usled samog pada, troškova lečenja ukoliko su nastale povrede ili izgubljena zarada ukoliko je lice usled povreda bilo sprečeno da nesmetano nastavi sa radom.
Sa druge strane, nematerijalna šteta podrazumeva štetu zbog pretrpljenog straha, potom štetu zbog fizičkih bolova pretrpljenih usled pada, duševnih bolova zbog naruženostu, ukoliko je ostao ožiljak ili usled umanjenja životne aktivnosti.

Ukoliko ste se našli u ovakvoj situaciji, budite slobodni da nas kontaktirate, gde će naš tim u skladu sa znanjem, veštinom i iskustvom da Vam pomogne da ostvarite svoja prava i interese u što kraćem roku.

Pad u neobezbeđen šaht danas je vrlo česta pojava budući da neretko možemo primetiti da šahtovi nisu uopšte ili nisu dovoljno obezbeđeni. Veliki broj ljudi nakon pada u šaht  ostaju zbunjeni upravo zbog toga što ne znaju kome treba da se obrate, kako bi ostvarili svoje pravo na naknadu štete.

Shodno navedenom, važno je znati da je nakon pada u šaht potrebno u što kraćem vremenskom periodu zatražite neophodnu medicinsku pomoć kod nadležne zdravstvene ustanove. Prilikom pregleda posebno je bitno obavestite doktora na koji način je došlo do povređivanja, odnosno objasniti istom da se radi o povredi zadobijenoj padom u šaht, a sve kako bi doktor u svom medicinskom izveštaju naveo tu činjenicu, koja će bitno uticati na dalji tok postupka.

Ukoliko ste u mogućnosti, takođe je korisno fotografisati lice mesta, kao i zabeležiti lica koja su bila svedoci predmetnom padu, budući da se isto može koristiit kao dokaz u postupku pred sudoom. Lice koje je pretrpelo povredu a odluči da ne želi da pokreće sudski postupak, može u cilju mirnog rešenja spora da podnese pismeni zahtev za naknadu štete. Zahtev za naknadu štete može da se podnese čak iako je pokrenut sudski spor, a sve do okončanja sudskog spora, odnosno do pravnosnažnosti sudskog postupka. Uz zahtev za naknadu štete obavezno se dostavlja:

  • kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je oštećeni maloletno lice)
  • medicinska dokumentacija,

Naknada štete zbog izgubljene zarade

Naknada izgubljene zarade za vreme privremene sprečenosti za rad predstavlja naknadu koja pripada oštećenom koji tokom privremene sprečenosti za rad nije bio sposoban da obavlja svoje redovne radne obaveze, koja je u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te zbog toga nije ostvario zaradu koja bi mu inače pripadala u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi (da nije pretrpeo telesnu povredu ili oštećenja zdravlja u saobraćajnoj nezgodi).

Naknada se određuje na osnovu razlike između naknade zarade koju je povređeni imao tokom perioda privremene sprečenosti za rad i zarade koju bi ostvario da nije došlo do štetnog događaja

Izgubljena zarada zbog trajne delimične ili potpune nesposobnosti za rad predstavlja izgubljenu zaradu u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koja nastaje od momenta okončanja lečenja do momenta dok ta nesposobnost traje. Naknada štete za izgubljenu zaradu u slučaju trajne delimične nesposobnosti za rad, određuje se na osnovu razlike odnosa zarade koju  je oštećeni ostvarivao pre povređivanja i prosečne zarade u datoj delatnosti u mesecu kada je oštećeni povređen, i odnosa zarade koju oštećeni ostvaruje nakon povređivanja i prosečne zarade u datoj delatnosti u prvom mesecu rada oštećenog  nakon povređivanja.

U slučaju da su potrebe oštećenog trajno povećane ili su mogućnost njegovog daljeg razvijanja i napredovanja uništene ili smanjene, mesečna novčana renta uvećava se za naknadu za navedenu štetu.